آرشيو: ولاديمير ايليچ لنين

  تذکر: تمام آثار لنين که منبع آن از کتاب منتخب آثار تک جلدی نام برده شده است از انتشارات حزب توده بوده و به همين خاطر شايد دستکاری شده باشد و حتماً با ديد کاملا انتقادی مطالعه شود  

تاريخ

کتب و مقالات

نويسنده

1899

درباره ی اعتصاب

لنين

1901

آنارشيزم و سوسياليزم لنين

1902

چه بايد کرد

لنين

1902

ماجراجويی انقلابی لنين

1903

وظايف جوانان انقلابی

لنين

1904

يک گام به پيش دو گام به پس لنين

1904

اول ماه مه لنين

1905

طبقه ی کارگر و  دموکراسی بورژوايی

لنين

1908

مارکسيزم و رويزيونيزم لنين

1909

درباره ی رويکرد حزب کارگر به دين لنين

1909

مذهب از ديد لنين

لنين

1912

جنبش اعتصابی و دست مزدها لنين

1912

جنبش اجتماعی و حقوق ها

لنين

1912

کشيشان در انتخابات و انتخابات با کشيشان لنين

1912

 ليبرال ها و روحانيون لنين

1913

مقدرات تاريخی آموزش مارکس لنين

1913

يک سيستم علمی عرق ريختن

لنين

1913

سه منبع و سه جزء مارکسيزم لنين

1914

در باره ی غرور ملی وليکاروس ها

لنين

1914

نقض وحدت در پرده ی فريادهای وحدت طلبی لنين

1916

در باره ی جزوه ی يونيوس ( روزا لوکزامبورگ) ترجمه جديد

لنين

1916

در باره ی جزوه ی يونيوس ( روزا لوکزامبورگ)

لنين

1917

بلشويک ها بايد قدرت را به دست گيرند لنين

1917

دولت و انقلاب لنين

1917

اشتباهات حزب ما لنين

1917

امپرياليزم به مثابه بالاترين مرحله ی سرمايه داری لنين

1917

راجع به وظائف پرولتاريا در انقلاب ما طرح پلاتفرم حزب پرولتاری لنين

1917

در باره ی قدرت دوگانه

لنين

1917

قطعنامه در باره مسأله ملی

لنين

1917

طرح آئين نامه ی کنترل کارگری

لنين

1917

تزهای آوريل 1917

لنين

1917

درباره ی اقداماتی برای مقابله با اختلال اقتصادی

لنين

1918

انقلاب پرولتری و کائوتسکی مرتد لنين

1919

نامه های لنين به ماکسيم گورگی

لنين

1919

وظايف جنبش زنان کارگر در جمهوری شوروی

لنين

1919

اقتصاد و سياست در عصر ديکتاتوری پرولتاريا لنين

1920

بيماری کودکی چپ روی در کمونيزم

لنين

1920

طرح اوليه ی تزهای مربوط به مسأله ی ملی و مستعمراتی لنين

1921

به مناسبت چهارمين سالگشت انقلاب اکتبر لنين

1921

حقيقت طبقاتی در باره ی کرونشتات

لنين

1921

کارزار دروغ پردازان در باره ی کرونشتات

لنين

1923

درباره ی انقلاب ما لنين