بخشی از کارنامه ی سیاه علیرضا بیانی

 

[اکثریتی سابق، داماد یک آخوند و استالینیست تروتسکیست نما]

 

فایل های ویدئوئی و صوتی

فايل ويدئویی علیرضا بيانی در شهريورماه 1386 در خاوران يعنی طبق گفته خودش تقريباً بعد از پنج ماه از دستگيری اش توسط اطلاعات، در ضمن اين ويدئو را توسط  خود علیرضا بيانی در فيسبوک ياشار آذری به نمايش گذاشت و ادعا کرد در ايران کارهائی را صورت داده که هيچ کسی نمی توانسته انجام دهد.

فايل صوتی توطئه ی علیرضا بيانی در رابطه با قتل شاهرخ زمانی، با رادیو سپهر 14 سپتامبر 1994

 

 

نوشتجات

قتل شاهرخ زمانی

يک روش از کار استالينيستی توسط گرايش مازيار رازی

جواب کوچکی به برخوردهای استالينيستی باند مازيار رازی و شرکاء