کارنامه علیرضا بيانی 

 

توضيحات

فايل ويدئویی علیرضا بيانی در شهريورماه 1386 در خاوران يعنی طبق گفته خودش تقريباً بعد از پنج ماه از دستگيری اش توسط اطلاعات، در ضمن اين ويدئو را توسط  خود علیرضا بيانی در فيسبوک ياشار آذری به نمايش گذاشت و ادعا کرد در ايران کارهائی را صورت داده که هيچ کسی نمی توانسته انجام دهد.

يک روش از کار استالينيستی توسط گرايش مازيار رازی

جواب کوچکی به برخوردهای استالينيستی باند مازيار رازی و شرکاء