ارشيو: مازيار رازی

 

 

نظر مازيار رازی قبل از اين که آلت دست توده ای ها و اکثريتی ها در گرايش شود در مورد «بی بی سی» که چرا «بی بی سی» ميگروفون اش را در اختيار خائنين می گذارد ولی در اختيار ما نمی گذارد

 

برنامه تلويزيونی مازيار رازی با «بی بی سی» و حمايت مجری «بی بی سی» از مازيار رازی و کمک به بزرگ جلوه دادن او و کوچک کردن فرد سوسيال دموکرات و در عين حال سانسور فرد سوسيال دموکرات در دقيقه ی 43 و  بحث را به زور عوض می کند که فقظ می خواست به گفته های مازيار رازی جواب بدهد. ولی چنين اجازه ای به او ندادند، عجبا، چرا؟

 

از بحران سرمایه داری تا احیای مارکسیز م

اعتراض عليه حمايت چاوز از احمدی نژاد و حمايت فرصت طلبانه رهبری ( آی، ام، تی) از چاوز

از انتخابات تا انقلاب

نکاتی درباره ی حزب لنينی

اتحاد کمونيستی کارگری

اتحاد عمل کارگری پيش شرط مبارزات ضدسرمايه داری

 انقلاب و ضدانقلاب در آمریکای لاتین

درس های انقلاب ايران و چين

در دفاع از حزب لنينی

مصاحبات مازيار رازی

علیه انحرافات فرصت طلبانه و فرقه گرایانه در جنبش کارگری

کارنامه ی « سوسياليست های انقلابی ايران »

امپرياليزم و مسأله ملی

دردفاع از مارکسیزم

فلسفه عمل مارکس

برنامه ی اقدام کارگری

سنديکاليزم يا راديکاليزم کارگری

مناظره ی دو کارگر

سازمانیابی کارگران پیشرو

سازماندهی کارگری

تشکلات مستقل کارگری و حزب پيشتاز انقلابی

سخنی با جوانان سوسياليست

کمونيزم و حزب کمونيست کارگری

اهداف و اصول سوسیالیست های انقلابی

يادداشت هايی درباره ی حزب پيشتاز انقلابی بين المللی