بخشی از کارنامه ی سیاهِ مازیار رازی

 

فایل های ویدئویی و صوتی

نظر مازيار رازی قبل از اينکه آلت دست توده ای ها و اکثريتی ها در گرايش شود در مورد بی بی سی که چرا بی بی سی ميگروفون اش را در اختيار خائنين می گذارد ولی در اختيار ما نمی گذارد

برنامه ی تلويزيونی مازيار رازی با بی بی سی و حمايت مجری بی بی سی از مازيار رازی و کمک به بزرگ جلوه دادن او و کوچک کردن فرد سوسيال دموکرات و در عين حال سانسور فرد سوسيال دموکرات تقریباً در  دقيقه ی 44 بحث را به زور عوض می کند که فقط می خواست به گفته های مازيار رازی جواب بدهد. ولی چنين اجازه ای به او ندادند، عجبا، چرا؟  و افشاگری مازیار رازی تقریباً در دقیقه 50 در مورد شاهرخ زمانی که او هم مثل ما به حزب لنینیستی معتقد است و دو هفته بعد از مصاحبه ی مازیار رازی، شاهرخ زمانی در زندان گشته می شود. عجبا، چرا؟

ماهیت اپورتونیستی و بوروکراتیک مازیار رازی از زبان خودش - نوار شماره 1 بخشی از دلایل انشعاب ما از گرایش استالینیستی در عمل و تروتسکیستی در حرفِ مازیار رازی

ماهیت اپورتونیستی و بوروکراتیک مازیار رازی از زبان خودش - نوار شماره 2 بخشی از دلایل انشعاب ما از گرایش استالینیستی در عمل و تروتسکیستی در حرفِ مازیار رازی

ماهیت اپورتونیستی و بوروکراتیک مازیار رازی از زبان خودش - نوار شماره 3 بخشی از دلایل انشعاب ما از گرایش استالینیستی در عمل و تروتسکیستی در حرفِ مازیار رازی

ماهیت اپورتونیستی و بوروکراتیک مازیار رازی از زبان خودش - نوار شماره 4 بخشی از دلایل انشعاب ما از گرایش استالینیستی در عمل و تروتسکیستی در حرفِ مازیار رازی

ماهیت اپورتونیستی و بوروکراتیک مازیار رازی از زبان خودش - نوار شماره 5 بخشی از دلایل انشعاب ما از گرایش استالینیستی در عمل و تروتسکیستی در حرفِ مازیار رازی

ماهیت اپورتونیستی و بوروکراتیک مازیار رازی از زبان خودش - نوار شماره 6 بخشی از دلایل انشعاب ما از گرایش استالینیستی در عمل و تروتسکیستی در حرفِ مازیار رازی

ماهیت اپورتونیستی و بوروکراتیک مازیار رازی از زبان خودش - نوار شماره 7 بخشی از دلایل انشعاب ما از گرایش استالینیستی در عمل و تروتسکیستی در حرفِ مازیار رازی

 آزادی بیان از دید مارکس و ربط آن به درون تشکیلات و سازمان های انقلابی

 

 

 

HTML

PDF

يک روش از کار استالينيستی توسط گرايش مازيار رازی

يک روش از کار استالينيستی توسط گرايش مازيار رازی

جواب کوچکی به برخوردهای استالينيستی باند مازيار رازی و شرکاء

جواب کوچکی به برخوردهای استالينيستی باند مازيار رازی و شرکاء

 

مداخلات اپورتونیستی مازیار رازی با اسم مستعار سیروس دانشفر در صفحه فیسبوک یاشار آذری

 

پاره ای از مواضع ما در گذشته و حال

 

 اصول و اهداف کميسيون

 

اطلاعيه ی شماره 5 جواب به دروغ ها و افتراهای مازيار رازی

 

دلایل شکل گيری کميسيون مبارزه با بوروکراسی و دفاع از دموکراسی کارگری [کتاب]

 

اطلاعيه شماره 4 معرفی کتاب

 

اطلاعيه ی شماره 3 خطاب به جنبش کارگری -سوسياليستی/کمونيستی ايران

 

اطلاعيه ی شماره 2 قتل شاهرخ زمانی هشداری به تمام کارگران پيشرو فعال و انقلابی

 

اطلاعيه ی شماره 1 جواب اطلاعيه ی ميليتانت

 

اعلام موجوديت

 

اطلاعيه ی انشعاب

 

مؤلفه ی پنچم

 

تاريخ و ادبيات مارکسيستی