آرشيو: لئون تروتسکی

تاريخ

 کتب و مقالات

نويسنده
1901 درباره‌ی خوش‌بينی و بدبينی، درباره‌ی سده‌ی بيستم و بسياری چيزهایِ ديگر تروتسکی
1904 پرولتاريا و انقلاب تروتسکی
1906

نتايج و چشم اندازها

تروتسکی
1907 شورا و انقلاب تروتسکی
1909 ورشکشتگی ترور فردی تروتسکی
1911

چرا مارکسيست ها با ترور فردی مخالف هستند

تروتسکی

1914

مانيفست زيمروالد تروتسکی
1917 در آستانه يک انقلاب تروتسکی
// دموکراسی، پاسيفيزم و امپرياليزم تروتسکی
1918 اصول دموکراسی و ديکتاتوری پرولتاريا تروتسکی
// اول ماه مه و بين الملل تروتسکی
1919 کارل ليبکنشت و روزا لوکزامبورگ تروتسکی
1920

پاسخ تروتسکی به ميرزا کوچک خان جنگلی (سند تاريخی)

تروتسکی
// مارکسيزم و تروريزم تروتسکی
1921 کمون پاريس تروتسکی
// مانيفست روز جهانی کارگر تروتسکی
// موجِ مَد: بزنگاه اقتصادی و جنبش کارگری جهانی تروتسکی
1922 يک برنامه ی کارگری رزمنده برای حزب کمونيست فرانسه تروتسکی
// تبليغات ضدمذهبی تروتسکی
// نامه تروتسکی به شورای نويسندگان زير درفش مارکسيزم تروتسکی
// مشاهدات عام درباره ی جبهه ی واحد تروتسکی
// بيانيه ی تروتسکی پيرامون افشای معاهدات محرمانه تروتسکی
// سخنرانی به افتخار انترناسيونال کمونيست تروتسکی
// چشم اندازهای انقلاب تروتسکی
1923 ودکا، کليسا، سينما تروتسکی
// از خرده کاری بپرهيزيد تروتسکی
// پيکار با بی فرهنگی تروتسکی
// قدرت شورائی و مسأله ی ملی تروتسکی
// وظائف تعليمات کمونيستی تروتسکی
// مناظره ای با سنديکاليست ها تروتسکی
// در باره ی انقلاب آلمان: سخنرانی برای کارگران فلزکار مسکو تروتسکی
1924 لنين درگذشت، ترجمه ی استالينيستی، لنين مرده است تروتسکی
// لنين مرده است تروتسکی
//

شوراها و حزب در انقلاب پرولتری

تروتسکی
// باری ديگر درباره ی شوراها و حزب در يک انقلاب پرولتری (ترجمه دوم) تروتسکی
//

ساخت سوسياليزم به معنی رهايی زنان از بندها و حمايت از مادران است

تروتسکی
1926 اعتصاب عمومی تروتسکی
// تزهائی در باره انقلاب و ضدانقلاب تروتسکی
1927

اپوزيسيون روسيه (پرسش و پاسخ)

تروتسکی
1928

بين الملل سوم پس از لنين

تروتسکی
1929

نامه ای به تروتسکيست های آمريکا

تروتسکی
//  تروريزم و مارکسيزم تروتسکی
//

کارل رادک و اپوزيسيون

تروتسکی
//

کمونيزم و سنديکاليزم

تروتسکی
1930 تاريخ انقلاب روسيه  جلد اول تروتسکی
// تاريخ انقلاب روسيه  جلد دوم تروتسکی
// تاريخ انقلاب روسيه  جلد سوم تروتسکی
// نقش من در انقلاب اکتبر تروتسکی
// زندگی من تروتسکی
1931

انقلاب مداوم

تروتسکی
//

تلمان و انقلاب مردمی

تروتسکی
//

يک افترا!

تروتسکی
// نامه به پراودا تروتسکی
// شوراهای کارخانه و کنترل کارگری بر توليد تروتسکی
// نامه ای درباره ی انقلاب اسپانيا تروتسکی
//

خصلت انقلاب (انقلاب اسپانيا در دستور روز اپوزيسيون چپ)

تروتسکی
// اسپانيا: درباره ی شعار شوراها تروتسکی
//

برای انقلاب اسپانيا: ده فرمان کمونيست های اسپانيا

تروتسکی
//

نُه دهم فعاليت های ما برای انقلاب در اسپانيا

تروتسکی
//

برای وحدت کمونيستی در اسپانيا

تروتسکی
//

اسپانيا: نقش اعتصابات در يک انقلاب

تروتسکی
// خصلت انقلاب تروتسکی
// تروتسکی پيرامون اپوزيسيون و حزب در اسپانيا تروتسکی
//

مسأله ی ملی در کاتالونيا

تروتسکی
//

موقعيت انقلابی چيست؟

تروتسکی
1932

در باره ی بحران اقتصادی آمريکا

تروتسکی
//

پيرامون حزب کارگر در آمريکا

تروتسکی
//

اولتيماتوم گرايی بوروکراتيک

تروتسکی
// نامه از پرينکيپو تروتسکی
// روابط خانوادگی در شوروی تروتسکی
// گفتگو با تروتسکی درباره ی وضعيت جهان تروتسکی
//

در دفاع از انقلاب روسيه

تروتسکی
1933

خودکشی دختر من

تروتسکی
// تحريفات جديد استالينيست ها  
//

محرک فاشيزم، بحران اقتصادی و اجتماعی است (گفتگوی ژرژ سيمنون با لئون تروتسکی)

تروتسکی
// فاشيزم و شعارهای دموکراتيک تروتسکی
// چشم اندازهای آلمان تروتسکی
//

آزمايش روزولت و کنترل کارگری

تروتسکی
1934 يک برنامه ی اقدام برای فرانسه تروتسکی
//

جنگ و انترناسيونال چهارم

تروتسکی
//

اگر آمريکا کمونيستی شود

تروتسکی
1935 روزا لوکزامبورگ و بين الملل چهارم تروتسکی
//

يادداشت های روزانه

تروتسکی
//

روسيه و پرولتاريای جهانی

تروتسکی
// درس های اکتبر تروتسکی
//

استالين چگونه اپوزيسيون را شکست داد

تروتسکی
1936 اخراج بيست هزار نفر مخالف از حزب کمونيست شوروی تروتسکی
// وظايف انترناسيونال چهارم در اسپانيا تروتسکی
// چگونه لنين مارکس خواند تروتسکی
// انقلابی که به آن خيانت شد تروتسکی
1937

استالينيزم و بلشويزم

تروتسکی
//

بيانيه ی کمونيست در عصر حاضر

تروتسکی
// تلگرام تروتسکی به کميسيون تروتسکی
// درباره ی سانتراليزم دموکراتيک و رژيم تروتسکی
// درس های اسپانيا: آخرين هشدار تروتسکی
1938 قيل و قال بر سر کرونشتات تروتسکی
// ضروری است که بوروکراسی و آريستوکراسی نوين را از شوراها بيرون برانيم تروتسکی
// توضيحاتی بيشتر پيرامون سرکوب گرونشتات تروتسکی
// مبارزه ی ضدامپرياليستی، کليد رهائی است تروتسکی
// مباحثاتی با تروتسکی پيرامون برنامه ی انتقالی تروتسکی
// آزادی مطبوعات و طبقه ی کارگر تروتسکی
//

اخلاق آن ها و اخلاق ما

تروتسکی
//

 برنامه ی انتقالی برای انقلاب سوسياليستی

تروتسکی
//

مانيفست پيش به سوی هنر آزاد و انقلابی

تروتسکی
// پيرامون مسأله ی ملی تروتسکی
// درباره ی بنيان گذاری انترناسيونال چهارم تروتسکی
//

ملی کردن صنايع و مديريت کارگری (اولين ترجمه)

تروتسکی
//

صنعت ملی شده و مديريت کارگران (دومين ترجمه)

تروتسکی
1939

برای مبارزه با فاشيزم، با امپرياليزم مبارزه کنيد

تروتسکی
// تراژدی اسپانيا تروتسکی
// لنين پيرامون امپرياليزم تروتسکی
// سه بينش از انقلاب روسيه تروتسکی
// الفبای ديالکتيک ماترياليستی تروتسکی
// اسپانيا، استالين و يژوف تروتسکی
//

تنها کارگران قادر به توقف جنگ هستند

تروتسکی
// باری ديگر درباره ی علل شکست در اسپانيا تروتسکی
// مرگ کروپسکايا تروتسکی
// چرا پذيرفتم در کميته ی دايز حاضر شوم تروتسکی
// مارکسيزم دوران ما تروتسکی
//

در  مورد "بحران مارکسيزم"

تروتسکی
//

نامه ی سرگشاده به کارگران هند

تروتسکی
1940 نامه به کارگران اتحاد جماهير شوروی تروتسکی
// سنديکاها در عصر زوال امپرياليستی تروتسکی
// نقش کرملين در جنگ تروتسکی
// آينده ارتش های هيتلر تروتسکی
// عقب ماندگی سياسی کارگران آمريکا تروتسکی
// چين و انقلاب روسيه تروتسکی
// طبقه، حزب و رهبری تروتسکی
// در باره ی سنديکاليزم تروتسکی
// چگونه از خود دفاع کنيم؟ تروتسکی
؟

خودتان  را خرد نکنید!

تروتسکی
؟ مکتب فرماليزم و مارکسيزم تروتسکی
؟

آدم پست

تروتسکی
؟

مارکسيزم و مذهب

تروتسکی
؟ درباره ی وحدت جبهه ی پرولتری تروتسکی